Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yilmaz Stucadoors

Artikel 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
a. Yilmaz Stucadoors of haar rechtsopvolger.
b. Opdrachtgever: degene die aan Yilmaz Stucadoors opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of het leveren van zaken;

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten die Yilmaz Stucadoors met de opdrachtgever sluit.
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het overeengekomen wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoerig
van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd, doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
c. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden Yilmaz Stucadoors niet.
d. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 3: OFFERTES
a. Alle offertes zijn vrijblijvend.
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding Yilmaz Stucadoors niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van, Yilmaz Stucadoors tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door Yilmaz Stucadoors zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
c. Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken en zijn nimmer voor details nimmer bindend.
d. Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van Yilmaz Stucadoors. Zij mogen zonder toestemming van Yilmaz Stucadoors nimmer aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Yilmaz Stucadoors terstond te worden teruggegeven.
e. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan Yilmaz Stucadoors zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan Yilmaz Stucadoors retourneren.
f. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
a. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
b. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van Yilmaz Stucadoors en, in het geval van een mondelinge overeenkomst, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat Yilmaz Stucadoors met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

Artikel 5: LEVERING
a. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeengekomen termijn gaat in zodra Yilmaz Stucadoors de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, en/of zodra Yilmaz Stucadoors in het bezit is van de door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en/of een overeen gekomen vooruitbetaling heeft ontvangen waarnaar na oplevering van het werk afvalmaterialen en dergelijke dienen te worden afgevoerd door de klant dit ivm de hoge stortingskosten klein chemisch afval. Tevens kan Yilmaz Stucadoors na het opleveren van het werk afvalmaterialen en dergelijke in onderlinge overleg tegen een meerprijs afvoeren.
b. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 6: VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat: -de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door Yilmaz Stucadoors te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen; – indien werd overeengekomen dat Yilma Stucadoors de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten, Yilmaz Stucadoors zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat Yilmaz Stucadoors in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien Yilmaz Stucadoors zulks noodzakelijk acht, mits Yilmaz Stucadoors zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld; – er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen; – de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet;
– Yilmaz Stucadoors tijdig enkosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.
b. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
a. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd cq. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na de uitvoering cq. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden cq. geleverde zaken niet akkoord gaat.
b. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Yilmaz Stucadoors vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

Artikel 8: PRIJZEN
a. De prijzen van Yilmaz Stucadoors zijn steeds exclusief B.T.W., De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
b. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
c. Bij omvangrijke opdrachten kan door Yilmaz Stucadoors aan opdrachtgever het verzoek gedaan worden voor een aanbetaling welke dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De omvang van deze aanbetaling zal o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid materiaal die vooraf besteld moet worden door Yilmaz Stucadoors en zal vooraf nader gespecificeerd worden in de offerte.

Artikel 9: BETALING
a. De aanbetaling voor de te verrichten werkzaamheden vanaf € 6.000 (excl. B.T.W.) á 50% dient te geschieden binnen 7 dagen voor aanvang op rekening gestort van Yilmaz Stucadoors (rekeningnummer 1168.99.603), resterende openstaande factuur wordt afgerekend bij oplevering van het werk zoals van te voren overeengekomen, of anders in overleg met Yilmaz Stucadoors voor zover mogelijk zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen dienen aannemers hun factuur te voldoen binnen 14 dagen of anders overeen gekomen ondanks ontevredenheid bij de klant over eventuele reparaties dient de factuur altijd eerst volledig te worden voldaan waarna daarna een afspraak kan worden gemaakt voor een eventuele oplossing.
b. De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatele stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever (of, indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
c. Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is Yilmaz Stucadoors gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 3% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
d. Yilmaz Stucadoors is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de B.T.W.
e. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Yilmaz Stucadoors, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Yilmaz Stucadoors te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft Yilmaz Stucadoors het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: OVERMACHT
Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Yilmaz Stucadoors onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van Yilmaz Stucadoors, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Yilmaz Stucadoors of diens leveranciers.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKNEID
a. Yilmaz Stucadoors is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Yilmaz Stucadoors, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen Yilmaz Stucadoors is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
b. Behoudens opzet of grove schuld is Yilmaz Stucadoors niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
c. Yilmaz Stucadoors is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
d. Yilmaz Stucadoors is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door Yilmaz Stucadoors.
e. De opdrachtgever vrijwaart Yilmaz Stucadoors voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van Yilmaz Stucadoors.
f. Indien Yilmaz Stucadoors gebruik maakt / genoodzaakt is gebruik te maken van materialen / hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is Yilmaz Stucadoors op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op Yilmaz Stucadoors

Artikel 12: GARANTIE
a. Yilmaz Stucadoors staat gedurende een periode van 1 jaar na oplevering van stukadoors en afbouw werken in voor een goede kwaliteit daarvan.
b. Yilmaz Stucadoors staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.
c. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft Yilmaz Stucadoors de keus, hetzij de werkzaamheden te herstellen, hetzij de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal Yilmaz Stucadoors ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.
d. Op Yilmaz Stucadoors rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan Yilmaz Stucadoors, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van Yilmaz Stucadoors.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Yilmaz Stucadoors en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.

Yilmaz Stucadoors
Tolweg 4 C
3741 LK Baarn
0642 922 064

info@yilmazstucadoors.nl 
https://yilmazstucadoors.nl
KVK: 74016784